7. SINIF 10. ÜNİTE PLANETS KONU ÖZETİ

Making Simple Comparisons (Basit karşılaştırmalar yapmak)

(İsimleri tanımlamak için sıfatları kullanırız. Kişileri, hayvanlan, nesneleri ve yerleri karşılaştırmak ve hangisinin “daha” olduğunu İfade etmek İçin sıfatlan mukayeseli şekilde kullanırız. Kişilerin hayvanlann, nesnelerin ve yerlerin niteliğinin diğerlerinden üstünlüğünü anlatmak İçin “en” İfadesini kullanırız. Sıfatlan mukayese etmek veya üstünlük bildirmek için kullanmanın farklı kuralları vardır.)

(Bir veya iki heceli sıfatlarla “-er” takısı, üç veya daha fazla heceli sıfatlarla more (daha fazla)” kullanırız. Bazı sıfatlar da düzensiz yapıya sahiptir ve tamamen değişir.)

One/Two- syllable adjectives (Bir veya iki heceli sıfatlar)

Jupiter Is larger than Saturn. (Jüpiter Satürn’den daha büyüktür.)

Uranus Is colder than Saturn. (Uranüs Satürn’den daha soğuktur.)

Adjectives of three or more syllables. (Üç veya daha fazla heceli sıfatlar)

Halley’s Comet Is more popular than the other comets. (Halley Kuyruklu yıldızı diğer kuyruklu yıldızlardan daha popülerdir.)

Pluto Is more well-known than Erls. (Plüton Eris’den daha çok tanınmıştır.)

Neptune Is further from the Sun than Saturn. (Neptün güneşe Satürn’den daha uzaktır.)

Superlatives (en üstünlük derecesi)

(Bir veya iki heceli sıfatlarla “-est” takısını, üç veya daha fazla heceli sıfatlarla “the most (en fazla)” ifadesini kullanırız. Bazı sıfatlar da düzensiz yapıya sahiptir ve tamamen değişir.)

One/Two- syllable adjectives. (Bir veya Iki heceli sıfatlar)

Jupiter Is the largest planet in the Solar System. (Jüpiter güneş sistemindeki en büyük gezegendir.)

Uranus Is the coldest planet in the Solar System. (Uranüs güneş sistemindeki en soğuk gezegendir.)

Adjectives of three or more syllables. (Üç veya daha fazla heceli sıfatlar)

Halley’s Comet Is the most popular comet(Halley Kuyruklu yıldızı en popüler kuyruktu yıldızdır.)

Pluto Is the most well-known dwarf planet(Plüton en tanınmış cüce gezegendir.)

Irregular adjectives. (Düzensiz sıfatlar)

Neptune Is the furthest planet from the Sun. (Neptün güneşe en uzak gezegendir.)

IRREGULAR COMPARATIVES AND SUPERLATIVES (comperative ve superlatıve düzensiz sıfatlar)

ADJECTIVE OR ADVERBCOMPARATIVESUPERLATIVE
FAR uzakFARTHER
FURTHER

FARTHEST
FURTHEST
LITTLE azLESSLEAST
FEW birkaçFEWERFEWEST
MUCH çok
MANY çok
MOREMOST
GOOD iyi
WELL iyi
BETTERBEST
BAD kötü
BADLY

WORSEWORST

 Complete the sentences with the “Superlative” forms of the adjectives in brackets. (Parantez içindeki sıfatların SUPERLATIVE şekillerini yazınız)

  1. Venus is the third………….. (bright) object In Earth’s sky after the Sun and the Moon.
  2. Neptune is the…………..      (far) planet from the Sun.
  3. The Halley’s Comet is the…………..           (famous) comet.
  4. The Hubble Space Telescope is one of the…………..         (powerful) telescopes.
  5. Building cities on the Moon is the…………..          (amazing) prediction about the future.
  6. Jupiter is the…………..         (popular) planet in the solar system because It’s the ……………(large) one.
  7. Venus is the  …………………..  (hot) planet. Its temperature is about 462°C.
  8. One of Saturn’s moons,Enceladus, Is the…………..            (interesting) natural satellite because It has an ocean below its frozen surface.
  9. The Earth is the………….. (big) Inner planet in the solar system.
  10. 10.I think Jupiter is the…………..    (colourful) planet In the solar system.

Talking about Past Events (Geçmişteki olaylardan bahsetmek)

Geçmişte belirli bir zamanda gerçekleşen olaylardan bahsetmek için “Geçmiş Zaman” kullanınz. Zamanı belirtmek için zaman İfadeleri kullanırız: dün, geçen yıl, üç hafta önce, veya 2015 yılında. 1998 Haziranında. 11 Şubat 2016’da gibi geçmişte belirli bir zamanı gösteren İfadeler kullanırız
We observed the sky yesterday. (Dün gökyüzünü gözlemledik.)
NASA sent the Explorer XVII Satellite Into the space on the 3rd of April 1963.
(NASA Explorer XVII uydusunu 3 Nisan 1963’de uzaya gönderdi.)
Tina visited the European Space Agency last week.
(Tina geçen hafta Avrupa Uzay Ajansı’nı ziyaret etti.)

(Geçmiş zaman cümlelerde fiilleri geçmiş zaman yapısında (V2) kullanırız. İngilizcede İki çeşit fiil vardır; Düzenli filler ve Düzensiz filler. Düzenli Fiiller Geçmiş zamanda kullanıldığında -ed’ eki alırken, düzensiz fiiller yapılarını değiştirirler. Olumsuz cümlelerde didn’t + V1“, sorularda “didn’t + V1” kullanırız) Affirmative Sentences (Olumlu cümleler)
The scientists explored the surface of Mars.
(Bilim insanları Mars’ın yüzeyini araştırdılar.)
They found new evidence of water on Mars.
(Mars’ta su olduğuna dair yeni delil buldular.)

Negative Sentences (Olumsuz cümleler)
The scientists didn’t explore the surface of Mars.
(Bilim insanları Mars’ın yüzeyini araştırmadılar.)
They didn’t find new evidence of water on Mars.
(Mars’ta su olduğuna dair yeni delil bulmadılar.)

Questions (Soru cümleleri)
Did the scientists explore the surface of Mars?
(Bilim İnsanları Mars’ın yüzeyini araştırdılar mı?]
Did they find new evidence of water on Mars?
(Mars’ta su olduğuna dair yeni delil buldular mı
We use the “Simple Past Tense” to talk about the events happened one after another in the. (Geçmişte birbirini takip eden olaylardan bahsederken Geçmiş Zaman” kullanırız.)
We use “could” to express the ability in the past. (Geçmişte yapabildiğimiz şeylerden bahsederken “could” kullanınz.)
Affirmative Sentences (Olumlu cümleler)
They could see the comet much closer. (Kuyruklu yıldızı çok daha yakından görebildiler.)
Negative Sentences (Olumsuz cümleler)
They couldn’t see the comet closer.
(Kuyruklu yıldızı daha yakından göremediler.)
Questions(Soru cümleleri)
Could they see the comet much closer?
(Kuyruklu yıldızı çok daha yakından görebildiler mİ?)
NASA launched a satellite into space.(NASA uzaya bir uydu fırlattı.)
its mission was to orbit the Earth and collect data.          (Onun görevi dünyanın çevresinde dönmek ve bilgi toplamaktır.)
 
Later, the satellite took photos and sent them to the Earth. (Daha sonra, uydu fotoğraflar çekti ve onları dünyaya yolladı.)
 
Finally, It ended Its mission successfully.(Sonunda görevini başarıyla tamamladı.)
 

You may also like...

Bir cevap yazın